Menu

Laboratorní test a recenze Aqua Anna - 1,5 l

Obrázek balené vody Aqua Anna

Splnění norem: Ne

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Téměř hraniční hodnota dusičnanů a překročení limitu pro organotrofní bakterie. Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota.

Typ:

balená kojenecká voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.

9,3
cena za 1 l

Mikroorganismy

Kojenecká voda značky Aqua Anna byla jedním ze vzorků, u kterých jsme pro jistotu provedli dvojí testování, kvůli poměrně špatným výsledkům. Voda měla největší problém s organotrofními bakteriemi, jak kolonie kultivované při 22°C, tak kolonie kultivované při 36°C byly nadlimitní, v případě druhých jmenovaných dokonce několikanásobně. Ačkoliv jsou obecně tyto bakterie považované za neškodné, citlivějším osobám (a tedy i malým dětem) mohou způsobit například průjem. V zásadě jsou hlavně signálem, že možná nebyly dodržené správné hygienické podmínky při stáčení, voda nebyla správně skladovaná nebo došlo například ke kontaminaci zdroje. Koliformní bakterie, potažmo bakterie E-coli testování ve vodě naštěstí neprokázalo, tyto bakterie by svědčily o fekálním znečištění.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na kojeneckou vodu

Výsledek analýzy

Výsledek druhé analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,02 (NMH)

<0,01

0,01

Dusičnany (mg/l)

max.10 (NMH)

8,55

9,78

Ca (Vápník - mg/l)

40-80 (DH)

71,3

93,1

Mg (Hořčík - mg/l)

20-30 (DH)

3,68

4,48

Fe (Železo - mg/l)

max.0,3 (MH)

<0,05

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.20 (MH)

0,959

1,25

Tvrdost vody (mmol/l)

1,8-3,2 (DH)

1,93

2,51

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100/300 (MH)*

>300

>300

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20/60 (MH)*

>300

125

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Druhým problémem vody Aqua Anna by mohl být obsah dusičnanů. U prvního vzorku byl obsah dusičnanů 8,55 mg/l, u druhého 9,78 mg/l, nejvyšší mezní hodnota je přitom 10 mg/l. Limit tedy ani v jednom případě voda nepřekročila, je mu ale velmi blízko. Výskyt dusičnanů není pozitivní v žádném množství, obzvlášť v kojenecké vodě. Dusičnany jsou totiž nejrizikovější pro děti do 3 měsíců, které mohou ve vyšší míře ohrozit i na zdraví.

Drobností je potom poměrně nízký obsah hořčíku, Aqua Anna obsahuje jen okolo 4 mg/l, doporučené množství je 20-30 mg/l. To se ale nedá nijak ovlivnit a tak nemůžeme nižší obsah magnesia vodě příliš vyčítat. Vápník už je 71,3 mg/l v doporučovaném rozmezí a i tvrdost vody je proto vyhovující, u druhého vzorku byl vápník nad doporučovaným rozmezím, to ale opět není příliš ovlivnitelné. Pod limitem je potom železo i sodík, ani jedna látka by proto neměla nijak negativně ovlivňovat zdraví nebo kvalitu vody.

Závěr

Kojeneckou vodu Aqua Anna jsme kvůli některým negativním výsledkům raději podrobili dvojímu testování. V obou případech bylo ve vodě výrazně nadlimitní množství organotrofních bakterií a téměř limitní množství dusičnanů. Ani jedno nemusí být nutně zdraví ohrožující, ovšem jsou v našem testu i vody z lepšími parametry, které bychom doporučili raději. Z kojeneckých vod je to například Toma Natura, která prošla testem bez zásadních problémů, jejím jediným negativem je nižší než doporučovaný podíl minerálů.